Kubalulekile ukugeza amazinyo akho ngaphambi kokuba ulale

Geza amazinyo akho kabili ngosuku.

Ukugeza amazinyo kabili ngosuku kubalulekile ukuthi ungazitholi usunenkinga emazinyweni

Ukugeza amazinyo akho ngaphambi kokuba ulale ikhona okubaluleke kakhulu okudlula okwasekuseni lokho kuvezwe I website i; beaversdentistry.com

Le website ibalula ukuthi amazinyo angcola kakhulu osukwini lapho udla ukudla kwasekuseni, emini nantamba okungangokuthi umama ulala ungaxubhanga amagciwane ayakhela ngobuningi emazinyweni.

Iphinde yasho ukuthi amathe a nomsebenzi omkhulu emlonyeni ngoba abalulala amagciwane entweni osuke uyidlile osukwini kodwa uma usulala amathe nawo awabe esakwazi ukubulala amagciwane ingakho kubalulekile ukuxubha ngaphambi kokuba ulale.

 

 

U Naomi Campbell ubhalele u Mnuz. Jacob Zuma


Isinqazu saphesheya nezilwandle e UK u Naomi Campbell- 51 ubhalele u Mnuz. Jacob Zuma osezikhindini ngecala lokungaveli kwi khomishane ka Zondo eyayalelwa inkantolo enkulu ukuyochaza ngezinsolo zokuqhwaga kombuso wase Ningizimu Africa.

U Naomi uzwakalise ukunengeka ngesimo esike senzeka kulamasonto adlule lapho sibone khona umphakathi wase mzansi uzitapela ezitolo waphinde washisa impala nezikhungo eziningi nokulahleka kwemiphefumulo eminingi kuzona lezigameko.

U Naomi Campbell ukhombe u Mnuz. Jacob Zuma ngenjumbane ukuthi uye oyimbangela yokuxokozela kwezwe lase Ningizimu Africa nanokuthi akalandelanga ezinyathukeni zika Nelson Mandela zokuhola izwe ngobuqotho.

Uphinde waveza ukuthi ukube u Mnuz. Jacob Zuma wenza okufanele waya kwi khomishane ka Zondo ngabe azenzekanga izibhelu waphinde wamnxusa ukuthi uma engumholi kumele enze njengomholi.

Lencwadi ayifikanga kahle ezindlebeni zabalandeli baka Mnuz. u Zuma nasemndenini wakhe njengoba indodakazi yakhe yenze izikhuni zabuya naye umkhwezeli.

Indodakazi ka Mnuz. Jacob Zuma imutshene ezikabhoqo u Naomi ukuthi kmele azithuthukise ngolwazi ngoba uyise walilwela lelizwe waze waboshwa e Robben Island kodwa lokho akusabhekwa.

Iphinde yakuveza ukuthi uyise ube nalo ilungelo lokungafakwa imibizo ngu jaji Zondo owacelwa ukuthi ashenxe esikhundleni sakhe sokushushisa u Mnuz Jacob Zuma kodwa wakhetha ukusishaya indiva lesosicelo.