Tiger Brands encourages people to return Koo and Hugo canned products

Tiger Brands have advised consumers to return canned vegetables products from Koo and Hugo produced between 1 May 2019 and 5 May 2021.

Products to be recalled are as follows:

Product Description Weight Barcode
KOO Baked Beans in Tomato Sauce 410g 6009522300586
KOO Baked Beans in Tomato Sauce-Lite 410g 6009522306571
Hugo’s Baked Beans in Tomato Sauce 410g 6009522305536
KOO Baked Beans in Tomato Sauce 4 pack **NEW** 4 x 410g 6009522307653
KOO Butter Beans in Brine 410g 6001024023543
KOO Butter Beans in Tangy Curry Sauce 410g 6001024000469
KOO Butter Beans in Tomato Sauce 420g 6001024024007
KOO Baked Beans in Chilli Sauce 420g 6001024035003
KOO Baked Beans in Tomato & Herb 410g 6009522303006
KOO Baked Beans in Curry Sauce 410g 6009522303020
KOO Baked Beans in Hot Chakalaka 410g 6009522303013
KOO Baked Beans in BBQ Flavoured Sauce 410g 6009522308117
KOO Baked Beans in Chilli Wors Flavoured Sauce 410g 6009522308124
KOO Creamstyle Sweetcorn 415g 6009522300562
KOO Whole Kernel in Brine 410g 6001024386655
KOO Mixed Vegetables in Sweet and Spicy Curry Sauce 420g 6009522300296
KOO Mixed Vegetables in Hot Curry Sauce 420g 6009522300289
KOO Mixed Vegetables in Curry Sauce 420g 6001024549913
KOO Mixed Vegetables in Cape Malay Curry Sauce 420g 6009522307639
KOO Mixed Vegetables in Durban Curry Sauce 420g 6009522307646
KOO Mixed Vegetables in Brine 410g 6001024103184
Helderberg Fresh Garden Peas in Sweetened Brine 400g 6009522308506
KOO Fresh Garden Peas in Brine 410g 6001024223318
KOO Fresh Garden Peas in Brine 400g 6009522308186
KOO Surfmaid Peas Petit Pois in Sweetened Brine 400g 6009522308193
KOO Short Spaghetti in Flavoured Tomato Sauce 410g 6001024383623

 

These products are to be recalled because Tiger Brands found out that these cans were not sealed properly as a result they are leaking of which that can put the lives of consumers in danger.

Tiger Brands confirmed that there were no injuries or sicknesses reported so far but as the quality assurance institution, they resolved to recall such products.

 

 

Ukungahlonishwa kwabaholi base Africa kuyingozi.

Ukungahloniphi abantu ababekelwe emazingeni okuphatha izwe njengabaholi, kuthunaza isithunzi sabo lokho okwenza ubuholi babo bubekelwe phansi futhi bangathembeki.

Imibuso yamazwe amaningi e Africa yaphucwa amazwe asentshonalanga ukuze baphumelelise izinhloso zabo kwezinye zazo kuwukuphatha amalungelo kwezokumbiwa phansi ukunithisa amazwe abo.

Lokhu kufakazelwa ukumbiwa kwe mpuqumpuqu ekwazi ukugcina umlilo emabhethrini omakhalekhukhwini nama khompyutha imbiwa izinkampani zoma khalekhukhwini e DRC.

Kubalulekile I Africa ubheke amazwe angaphandle ukugqugquzela abathize ukuthi badicelele isithunzi sabaholi phansi ngoba sebefumbathisiwe.

Kubalulekile ukunakisisa indaba yase Lybia ukungenelela kwe Melika ukuthi kubulawe umholi wakhona u Muammur Gaddafi ngo 20 October 2011, emveni kwalapho izinkampani zase Melika zezimbiwa phansi zathuthuleka e Lybia.

Kuyihlazo ukubona umuntu omnyama e Africa ethakasela ukuboshwa kwaloyo owayengu mongameli wase Ningizumu Africa u Jacob Zuma nokubhecwa kwakhe ngobende inyama engayidlanga.

I Africa iyonke imele ukuhlangana ilwe namacebo amazwe ase Ntshonalanga ukudicelela phansi isithunzi sabaholi bayo, ukuze ingabuseki bese bethola ithuba lokweba umnotho wase Africa