U Naomi Campbell ubhalele u Mnuz. Jacob Zuma


Isinqazu saphesheya nezilwandle e UK u Naomi Campbell- 51 ubhalele u Mnuz. Jacob Zuma osezikhindini ngecala lokungaveli kwi khomishane ka Zondo eyayalelwa inkantolo enkulu ukuyochaza ngezinsolo zokuqhwaga kombuso wase Ningizimu Africa.

U Naomi uzwakalise ukunengeka ngesimo esike senzeka kulamasonto adlule lapho sibone khona umphakathi wase mzansi uzitapela ezitolo waphinde washisa impala nezikhungo eziningi nokulahleka kwemiphefumulo eminingi kuzona lezigameko.

U Naomi Campbell ukhombe u Mnuz. Jacob Zuma ngenjumbane ukuthi uye oyimbangela yokuxokozela kwezwe lase Ningizimu Africa nanokuthi akalandelanga ezinyathukeni zika Nelson Mandela zokuhola izwe ngobuqotho.

Uphinde waveza ukuthi ukube u Mnuz. Jacob Zuma wenza okufanele waya kwi khomishane ka Zondo ngabe azenzekanga izibhelu waphinde wamnxusa ukuthi uma engumholi kumele enze njengomholi.

Lencwadi ayifikanga kahle ezindlebeni zabalandeli baka Mnuz. u Zuma nasemndenini wakhe njengoba indodakazi yakhe yenze izikhuni zabuya naye umkhwezeli.

Indodakazi ka Mnuz. Jacob Zuma imutshene ezikabhoqo u Naomi ukuthi kmele azithuthukise ngolwazi ngoba uyise walilwela lelizwe waze waboshwa e Robben Island kodwa lokho akusabhekwa.

Iphinde yakuveza ukuthi uyise ube nalo ilungelo lokungafakwa imibizo ngu jaji Zondo owacelwa ukuthi ashenxe esikhundleni sakhe sokushushisa u Mnuz Jacob Zuma kodwa wakhetha ukusishaya indiva lesosicelo.

 

 

 

Covid 19 vaccine pose no threat at all

Like any vaccine, COVID-19 vaccines can cause mild, short term side effects, such as a low-grade fever or pain or redness at the injection site. Most reactions to vaccines are mild and go away within a few days on their own. More serious or long-lasting side effects to vaccines are possible but extremely rare. Vaccines are continually monitored for as long as they are in use, to detect rare adverse events and implement approaches to limit their occurrence. 

 

Reported side effects to COVID-19 vaccines have mostly been mild to moderate and short-lasting. They include: fever, fatigue, headache, muscle pain, chills, diarrhoea, and pain at the injection site. The chances of any of these side effects following vaccination differ according to the specific COVID-19 vaccine.

 

In most cases, these can be managed with rest, plenty of non-alcoholic liquids, and paracetamol/acetaminophen for the typical side effects. Contact your care provider if the tenderness (pain) where you got the injection increases after 24 hours, or the side effects do not go away within a couple days. If you have difficulty breathing, chest pain, confusion, loss of speech or mobility, call a healthcare provider immediately.

Tiger Brands encourages people to return Koo and Hugo canned products

Tiger Brands have advised consumers to return canned vegetables products from Koo and Hugo produced between 1 May 2019 and 5 May 2021.

Products to be recalled are as follows:

Product Description Weight Barcode
KOO Baked Beans in Tomato Sauce 410g 6009522300586
KOO Baked Beans in Tomato Sauce-Lite 410g 6009522306571
Hugo’s Baked Beans in Tomato Sauce 410g 6009522305536
KOO Baked Beans in Tomato Sauce 4 pack **NEW** 4 x 410g 6009522307653
KOO Butter Beans in Brine 410g 6001024023543
KOO Butter Beans in Tangy Curry Sauce 410g 6001024000469
KOO Butter Beans in Tomato Sauce 420g 6001024024007
KOO Baked Beans in Chilli Sauce 420g 6001024035003
KOO Baked Beans in Tomato & Herb 410g 6009522303006
KOO Baked Beans in Curry Sauce 410g 6009522303020
KOO Baked Beans in Hot Chakalaka 410g 6009522303013
KOO Baked Beans in BBQ Flavoured Sauce 410g 6009522308117
KOO Baked Beans in Chilli Wors Flavoured Sauce 410g 6009522308124
KOO Creamstyle Sweetcorn 415g 6009522300562
KOO Whole Kernel in Brine 410g 6001024386655
KOO Mixed Vegetables in Sweet and Spicy Curry Sauce 420g 6009522300296
KOO Mixed Vegetables in Hot Curry Sauce 420g 6009522300289
KOO Mixed Vegetables in Curry Sauce 420g 6001024549913
KOO Mixed Vegetables in Cape Malay Curry Sauce 420g 6009522307639
KOO Mixed Vegetables in Durban Curry Sauce 420g 6009522307646
KOO Mixed Vegetables in Brine 410g 6001024103184
Helderberg Fresh Garden Peas in Sweetened Brine 400g 6009522308506
KOO Fresh Garden Peas in Brine 410g 6001024223318
KOO Fresh Garden Peas in Brine 400g 6009522308186
KOO Surfmaid Peas Petit Pois in Sweetened Brine 400g 6009522308193
KOO Short Spaghetti in Flavoured Tomato Sauce 410g 6001024383623

 

These products are to be recalled because Tiger Brands found out that these cans were not sealed properly as a result they are leaking of which that can put the lives of consumers in danger.

Tiger Brands confirmed that there were no injuries or sicknesses reported so far but as the quality assurance institution, they resolved to recall such products.