Ukungahlonishwa kwabaholi base Africa kuyingozi.

Ukungahloniphi abantu ababekelwe emazingeni okuphatha izwe njengabaholi, kuthunaza isithunzi sabo lokho okwenza ubuholi babo bubekelwe phansi futhi bangathembeki.

Imibuso yamazwe amaningi e Africa yaphucwa amazwe asentshonalanga ukuze baphumelelise izinhloso zabo kwezinye zazo kuwukuphatha amalungelo kwezokumbiwa phansi ukunithisa amazwe abo.

Lokhu kufakazelwa ukumbiwa kwe mpuqumpuqu ekwazi ukugcina umlilo emabhethrini omakhalekhukhwini nama khompyutha imbiwa izinkampani zoma khalekhukhwini e DRC.

Kubalulekile I Africa ubheke amazwe angaphandle ukugqugquzela abathize ukuthi badicelele isithunzi sabaholi phansi ngoba sebefumbathisiwe.

Kubalulekile ukunakisisa indaba yase Lybia ukungenelela kwe Melika ukuthi kubulawe umholi wakhona u Muammur Gaddafi ngo 20 October 2011, emveni kwalapho izinkampani zase Melika zezimbiwa phansi zathuthuleka e Lybia.

Kuyihlazo ukubona umuntu omnyama e Africa ethakasela ukuboshwa kwaloyo owayengu mongameli wase Ningizumu Africa u Jacob Zuma nokubhecwa kwakhe ngobende inyama engayidlanga.

I Africa iyonke imele ukuhlangana ilwe namacebo amazwe ase Ntshonalanga ukudicelela phansi isithunzi sabaholi bayo, ukuze ingabuseki bese bethola ithuba lokweba umnotho wase Africa