Umlisa unikele ngembewu yakhe ezazi ukuthi uyagula kwatholakala izingane eziyilishumi nanhlanu

James MacDougall

Umphakathi wase UK uxwayisa ngomlisa ozikhangisa ezinkundleni zokuxhumana ukuthi unikela ngembewu yakhe kulabo abangazitholi izingane kanti isimo sakhe sempilo asisihle.

u James MacDougall 37 watholwa enesifo okuthiwa i fragile X syndrome, lesifo senza ingane ibe nezinkinga eziningi okubalwa kuzo, ukungakwazi ukufunda esikoleni, ukukhula kancane, ukuba nobuso obuncane namadlebe amakhulu.

u MacDougall uwushaye indiva umyalelo wodokotela wokuthi uyagula kodwa waqhubeka nokunikela ngembewu yakhe kulabo abanenkinga yokuthola abantwana.

Omunye umama womntwana ukhale isililo esifana nesabanye ukuthi ingane yakhe inempawu zaso lesifo esibizwa nge fragile X syndrome, ayikwazi ukubamba izinto ezifundile esikoleni.

lomlisa uvulelwe amacala omama bezingane enkantolo yase UK. I jaji livezile ukuthi kunobudedengu kum’mangali ongakwazanga ukubheka ukuthi ngabe um’mangelelwa isimo sempilo sakhe sinjani ngaphambi kokuba basebenzise imbewu yakhe.

Ijaji libalule nokuthi um’mangelelwa naye ube budedengu ngokunikela ngembewu yakhe ezazi ukuthi isimo sempilo yakhe asigculisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.