U Naomi Campbell ubhalele u Mnuz. Jacob Zuma


Isinqazu saphesheya nezilwandle e UK u Naomi Campbell- 51 ubhalele u Mnuz. Jacob Zuma osezikhindini ngecala lokungaveli kwi khomishane ka Zondo eyayalelwa inkantolo enkulu ukuyochaza ngezinsolo zokuqhwaga kombuso wase Ningizimu Africa.

U Naomi uzwakalise ukunengeka ngesimo esike senzeka kulamasonto adlule lapho sibone khona umphakathi wase mzansi uzitapela ezitolo waphinde washisa impala nezikhungo eziningi nokulahleka kwemiphefumulo eminingi kuzona lezigameko.

U Naomi Campbell ukhombe u Mnuz. Jacob Zuma ngenjumbane ukuthi uye oyimbangela yokuxokozela kwezwe lase Ningizimu Africa nanokuthi akalandelanga ezinyathukeni zika Nelson Mandela zokuhola izwe ngobuqotho.

Uphinde waveza ukuthi ukube u Mnuz. Jacob Zuma wenza okufanele waya kwi khomishane ka Zondo ngabe azenzekanga izibhelu waphinde wamnxusa ukuthi uma engumholi kumele enze njengomholi.

Lencwadi ayifikanga kahle ezindlebeni zabalandeli baka Mnuz. u Zuma nasemndenini wakhe njengoba indodakazi yakhe yenze izikhuni zabuya naye umkhwezeli.

Indodakazi ka Mnuz. Jacob Zuma imutshene ezikabhoqo u Naomi ukuthi kmele azithuthukise ngolwazi ngoba uyise walilwela lelizwe waze waboshwa e Robben Island kodwa lokho akusabhekwa.

Iphinde yakuveza ukuthi uyise ube nalo ilungelo lokungafakwa imibizo ngu jaji Zondo owacelwa ukuthi ashenxe esikhundleni sakhe sokushushisa u Mnuz Jacob Zuma kodwa wakhetha ukusishaya indiva lesosicelo.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.