Izinamba ezithusayo ze HIV/Aids eMzansi ne Afrika.

Ziya ngokwenyuka izibalo zabahaqwe ubhubhane i HIV/Aids e Ningizimu Afrika njengoba izibalo zilinganiselwa ku 7500 000 zabantu okuhlanganisa abadala nabancane.

Lezibalo zikhishwe Inhlangano ezimele i The Joint United Nations Programmer on HIV/Aids (UNAIDS).

Uma sibheka ubuningi babantu base Botswana inani labo lilinganiselwa ku 2 394 807.

Siphinde sibheke inani labantu base Swazini abalingisenelwa emananini angu 1 148 000.

Lokhu kusho ukuthi abantu abahaqwe I HIV/Aids e Mzansi badlula ubiningi bezwe lase Swazini nase Botswana.

I Nomakhavela Magazine ikhuthaza ukuziphatha kubantu ngendlela ukuze impilo ibe mnandi ibe yinde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.